Có đúng là thành viên Đảng Cộng hòa đã đặt thùng bỏ phiếu trái phép ở California không?

Giả định: Các thùng bỏ phiếu trái phép—một số còn được đánh dấu là “chính thức”—đã xuất hiện trong các quận hạt Los Angeles, Orange và Fresno ở California. Có báo cáo rằng Đảng Cộng hòa tại California là thủ phạm đặt những thùng bỏ phiếu bất hợp pháp này.
Thẩm định: Giả định này ĐÚNG. Đảng Cộng hòa California thừa nhận đã đặt hơn 50 thùng bỏ phiếu được dán nhãn “chính thức” cho những ai đi bỏ phiếu bằng thư trong các quận hạt này—một hành động mà các giới chức tiểu bang nói là bất hợp pháp và có thể dẫn đến gian lận bầu cử. Viên chức tiểu bang đã ra lệnh dỡ bỏ các thùng này, nhưng các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hoà vẫn chưa tuân thủ. Hiện các quan chức và công tố viên đang điều tra.

Did the Republican Party put up unauthorized ballot boxes in California?

Claim: Unauthorized ballot drop boxes—some marked as “official”—have been appearing in Los Angeles, Orange, and Fresno counties in California. It was reported that the California Republican Party was behind these illegal ballot boxes.
Rating: This is TRUE. The California Republican Party admitted responsibility for placing more than 50 deceptively labeled “official” drop boxes for mail-in ballots in these counties—an action that state officials called illegal and could lead to election fraud. State officials have ordered the boxes be removed, but GOP leaders have not complied. State officials and prosecutors are currently investigating.

Tin Giả Là Gì và Làm Sao Để Người Mỹ Gốc Việt Nhận Biết Chúng?

Tin tức gây tranh cãi mới nhất quý vị vừa đọc được hôm nay là gì? Tin đó đúng hay sai?
Trong thời đại quá tải thông tin này, nhiều người gặp khó khăn phân biệt tin nào đúng và tin nào sai. Khảo sát của PBS NewsHour, NPR, và Marist Poll cho thấy 59% người Mỹ gặp rắc rối trong việc xác định thông tin sai lệch. Điều này rất đáng lo vì cử tri thiếu tính chính xác sẽ thể dẫn đến kết quả bầu cử có hậu quả khó lường. Ngày Bầu Cử sắp đến gần, cho chúng ta cơ hội để phát giác các nguồn thông tin sai lệch và sự lan truyền của chúng vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

What is misinformation and how can Vietnamese-Americans identify it?

What’s the latest controversial news you heard today? Was it true or false?
In this era of information overload, many of us have a difficult time discerning facts from falsehoods. A survey from PBS NewsHour, NPR, and Marist Poll found that 59% of Americans say it is hard to identify false information. This is concerning as ill-informed voters can lead to catastrophic election results. As Election Day approaches, it is important that VietFactCheck.org explore the sources of misinformation that prey on the Vietnamese-American community.

1 2 3 14