Liên Lạc

(English)

Làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu có ý kiến, chia sẻ, hay muốn tham gia đội ngũ của chúng tôi! Bạn có thể liên lạc bằng cách điền vào đơn này.

GỬI ĐẾN CHÚNG TÔI CÁC SÁNG KIẾN:
Nếu có những chủ đề bạn muốn chúng tôi loan tải hoặc kiểm chứng, làm ơn cho chúng tôi biết.

THAM GIA VÀO ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI:
Nếu bạn thiết tha muốn tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại tin giả và có kỹ năng trong bất cứ lãnh vực nào sau đây, xin làm ơn cho chúng tôi biết:

  • Nghiên cứu
  • Viết bài
  • Biên tập
  • Dịch thuật
  • Trang trí
  • Tạo nội dung trên mạng xã hội

LÀM ƠN LIÊN LẠC: