Bài viết diễn giải: Điều gì giờ sẽ xảy ra khi án lệ Roe v. Wade bị lật đổ?

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã lật đổ án lệ Roe v. Wade, một vụ án đã hợp pháp hóa việc phá thai ở Mỹ. Việc Roe v. Wade bị lật ngược có nghĩa là từng tiểu bang có quyền thông qua luật lệ để hợp pháp hóa hoặc ngăn cấm việc phá thai. Hiện nay, việc phá thai bị cấm (hoặc sẽ bị cấm) ở 13 bang. Ngoài ra, 3 bang có luật cấm phá thai sau khi thai được sáu tuần và 3 bang có luật cấm phá thai sau khi thai được 15 đến 18 tuần. Tình trạng tiếp cận phá thai tại 10 tiểu bang khác hiện chưa rõ. Tại 21 tiểu bang còn lại, việc phá thai được xem là hợp pháp.

Explainer: What will happen now that Roe v. Wade has been overturned? 

On June 24, 2022, the United States Supreme Court overturned Roe v. Wade, the court case that legalized abortion in America. Roe v. Wade being overturned means that it is up to individual states to pass laws to make abortion legal or to ban abortion. Currently, abortion is banned (or will be banned) in 13 states. In addition, 3 states have laws banning abortion after six weeks of pregnancy and 3 states have laws banning abortion after 15 to 18 weeks of pregnancy. The status of abortion access is uncertain in 10 states. Abortion is legal in 21 states.

Hành động khẳng định có làm tổn thương người Mỹ gốc Á không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Á tin rằng hành động khẳng định sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học của họ.
Thẩm định: Tuyên bố này là SAI. Hành động Khẳng định không làm ảnh hưởng đến cơ hội học đại học của người Mỹ gốc Á. Trên thực tế, theo một nghiên cứu do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố, người châu Á có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất trong tất cả các nhóm dân tộc, ở mức 59%. Và trên thực tế, nếu hành động khẳng định bị đặt loại bỏ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học của người Mỹ gốc Á.

Does affirmative action hurt Asian Americans? 

Claim: Many Asian Americans believe that affirmative action hurts their chances of getting into colleges.
Rating: This claim is FALSE. Affirmative Action does not hurt Asian Americans’ chances of attending college. In fact, according to a study released by the U.S. Department of Education, Asians have the highest college enrollment rate among all ethnic groups, at 59%. And in fact, if affirmative action was outlawed, it would hurt Asian Americans’ chance of getting into college.

1 2 3 4 39