Những ca nhiễm COVID-19 đột phá có đồng nghĩa là chủng ngừa không còn hiệu quả?

Giả định: Do sự lây lan của biến thể Delta ngày càng gia tăng, những người đã tiêm chủng ngừa vẫn nhiễm COVID-19. Điều này khiến một số người nghĩ rằng chủng ngừa không còn hiệu quả chống lại vi-rút.
Thẩm định: Giả định này SAI. Không có chủng ngừa nào có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng. Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), trường hợp bị nhiễm COVID-19 sau khi đã tiêm chủng đầy đủ (còn gọi là “lây nhiễm đột phá”) vẫn có thể xảy ra. Nhưng điều quan trọng hơn là chủng ngừa COVID-19 vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa các trường hợp nhập viện và tử vong. Tiêm chủng và đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn là những cách hiệu quả nhất để tránh nhiễm COVID-19.

Do COVID-19 breakthrough infections mean the vaccines are no longer effective?

Claim: Due to the increased spread of the Delta variant, people who have been vaccinated have become infected with COVID-19, leading some to think that the vaccines are no longer effective against the virus.
Rating: This claim is FALSE. No vaccine is 100% effective at preventing infections. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), COVID-19 infections among the fully vaccinated (also called “breakthrough infections”) are to be expected. The more important fact is that the COVID-19 vaccines are still largely effective at preventing hospitalizations and deaths. Getting vaccinated and wearing a mask in public are still the most effective ways to prevent becoming infected with COVID-19

Giới tuổi trẻ có an toàn trước hậu quả của COVID-19 không?

Giả định: Nhiều người trẻ từ chối chích ngừa vì họ tin rằng họ sẽ không bị bệnh do COVID-19.
Thẩm định: Lời tuyên bố này NHIỀU PHẦN LÀ SAI. Dữ liệu từ trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và từ Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cho thấy số ca nhập viện COVID-19 ở trẻ em và người trẻ tuổi đã tăng đều trong mùa hè, do biến thể Delta. Đa số các trường hợp mới nhập viện là những người chưa chích ngừa. Các chuyên gia y tế khuyến khích giới trẻ nên đi tiêm phòng, để họ không bị bệnh nặng do COVID-19 và lây lan sang các nhóm người dễ bị tổn thương. 

Are young people safe from the effects of COVID-19?

Claim: Many young people are choosing to not get vaccinated because they believe they will not get sick from COVID-19.  
Rating: This claim is MOSTLY FALSE. Data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and from the American Academy of Pediatrics show that COVID-19 hospitalizations among children and young adults have been steadily rising over the summer, because of the Delta variant. The majority of new hospitalizations are unvaccinated individuals. Medical professionals are encouraging young people to get vaccinated, so they do not become severely sick from COVID-19 and spread it to vulnerable populations.

Giải thích: Có phải kinh tế California giảm mạnh do Thống đốc Gavin Newsom?

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm để xác định liệu ông Thống đốc Gavin Newsom có ​​bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ hay không.
Một trong những vấn đề lớn nhất của cuộc bầu cử bãi nhiệm này là việc Newsom quản lý nền kinh tế California, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể tiểu bang đã hoạt động như thế nào trong nhiệm kỳ của Newsom, có vẻ như California tiếp tục hoạt động tốt hơn Hoa Kỳ nói chung về mặt kinh tế và độ ảnh hưởng bởi COVID-19.

Explainer: Did California’s economy plummet because of Governor Gavin Newsom?

On Sept. 14, 2021, California will hold a recall election which will determine whether or not Governor Gavin Newsom will be removed from office before his term is up. 
One of the biggest issues of this recall election is Newsom’s handling of the California economy, especially during the COVID-19 pandemic. However, when looking specifically at how the state has performed during Newsom’s term, it appears that California continues to outperform the U.S. as a whole, economically, and has been less affected overall by COVID-19 than the rest of the nation.

1 2 3 4 32