Thượng Nghị Sĩ David Perdue Có Chống Di Dân Không?

Giả định: TNS David Purdue, hiện đang tái tranh cử ở Georgia cho ghế thượng viện Mỹ, đã tuyên bố muốn sửa chữa hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và ủng hộ “di dân dựa trên thành tích.” Thế nhưng các nhà phê bình cho rằng ông chống đối sự di trú.
Thẩm định: giả định GẦN ĐÚNG. Perdue đã đồng tài trợ chính sách RAISE và giới thiệu vào Hội Nghị hai lần. Nếu chính sách RAISE thành luật số thẻ xanh mỗi năm sẽ bớt đi một nửa và chỉ giới hạn bảo lãnh cho vợ chồng và con cái vị thành niên của người có quốc tịch Mỹ. Chính sách RAISE sẽ ưu tiên cho dân nhập cư trẻ, cao tay nghề, và thông thạo tiếng Anh.

Is Senator David Perdue Anti-Immigration?

Claim: Senator David Perdue, who is currently running for re-election in Georgia for the United States Senate, has said that he wants to fix the U.S. immigration system and supports “merit-based immigration.” But his critics have said that he is anti-immigration.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. Perdue has co-sponsored the RAISE Act, which he introduced in Congress twice. The RAISE Act would have halved the number of green cards issued annually and would have restricted family-sponsored immigration to just spouses and minor children of American citizens. The RAISE Act would have allowed prioritized immigrants who are young, highly skilled, and proficient in English.

Có gian lận bầu cử trong kỳ bầu cử 2020 hay không?

Giả định: Joe Biden đã được công nhận là Tổng Thống Đắc Cử của Hoa Kỳ, nhưng tổng thống Donald Trump từ chối chịu thua trong kỳ bầu cử và nói rằng chiến thắng của Biden là do gian lận bầu cử rộng rãi.
Thẩm định: Giả định này SAI. Các viên chức bầu cử ở tất cả 50 tiểu bang cũng như Cục An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã nói kỳ bầu cử 2020 là “kỳ bầu cử nà toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.” Hơn nữa, tiểu bang Texas đã đệ đơn kiện tranh chấp kết quả bầu cử, nhưng Tối Cao Pháp Viện từ chối xét xử vụ việc. Vào ngày 14 tháng 12, Cử Tri Đoàn đã xác nhận chiến thắng của Biden, và ông đả chính thức trở thành người chiến thắng trong Cuộc Bầu Cử năm 2020.

Was there voter fraud in the 2020 Election?

Claim: Joe Biden has been named the President-Elect of the United States, but President Donald Trump has refused to concede the election, saying Biden’s win was a result of widespread voter fraud.
Rating: This claim is FALSE. Election officials in all 50 states, as well as the Department of Homeland Security, have called the 2020 Election “the most secure in American history.” Furthermore, the state of Texas filed a lawsuit contesting the results of the election, but the Supreme Court refused to hear the case. On Dec. 14, the Electoral College affirmed Biden’s win, officially making him the winner of the 2020 Election.

Tại sao kết quả bầu cử năm 2020 lại mất nhiều thời giờ đến thế?

Giả định: Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc kiểm phiếu sau Ngày Bầu Cử là một hình thức gian lận và phải dừng việc kiểm phiếu lại. Ông cũng tuyên bố mình là người chiến thắng.
Thẩm định: Giả định này SAI. Thông thường trong một cuộc bầu cử tổng thống, các lá phiếu sẽ mất nhiều ngày, hoặc nhiều tuần, để được đếm đầy đủ. Ngoài ra, mặc dù các đài tin tức trên TV có thể tuyên bố người chiến thắng vào Đêm Bầu Cử, tuyên bố của họ dựa vào tỷ lệ phần lớn phiếu bầu đã được tính. Nhưng cho Cuộc Bầu cử năm 2020, các lá phiếu sẽ mất nhiều thời gian hơn để được tính, đặc biệt là ở các tiểu bang nhiều tranh chấp như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania do họ chỉ bắt đầu đếm các phiếu bầu sớm và bầu bằng thư vào ngày 3 tháng 11. Vào ngày 7 tháng 11, Joe Biden đả được tuyên bố là người chiến thắng dự kiến ​​trong Cuộc Bầu cử năm 2020.

Why are the results of the 2020 Elections taking so long to come in?

Claim: President Donald Trump has claimed that counting ballots after Election Day is a form of fraud, and that counting should be stopped. He also declared victory.
Rating: This claim is FALSE. It is normal in a presidential election for ballots to take days, if not weeks, to be fully counted. In addition, though television networks can declare a winner on Election Night, they are doing so based on the high percentage of ballots that have been counted. But for the 2020 Election, ballots will take longer to be counted, especially in battleground states like Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, which do not start counting their early voting and mail-in ballots until November 3. On November 7, Joe Biden was declared the projected winner of the 2020 Election.

1 2 3 4 5 20