Theo dõi COVID-19: Số ca nhiễm, Số tử vong và Bản đồ

Cập nhật lần cuối vào ngày (English)

Biểu đồ này cho thấy số trường hợp COVID-19 và số ca tử vong đã được xác nhận cho mỗi tiểu bang và quận hạt ở Hoa Kỳ. Dữ liệu này được New York Times tổng hợp từ các chính quyền tiểu bang và địa phương và các cơ quan y tế. Sử dụng các kiểm định ở trên để đi sâu vào những tình trạng cụ thể hoặc so sánh các trường hợp bị lây nhiễm với số tử vong.

Các biểu đồ lịch sử thể hiện sự thay đổi hàng ngày của các trường hợp lây nhiễm / số tử vong được báo cáo kể từ ngày hôm trước.

Thay đổi hàng ngày
Tổng số hiện tại ở
Thay đổi hàng ngày cuối cùng
Thay đổi hàng ngày cuối cùng so với 7 ngày trước

Bản đồ và bảng dưới đây cho thấy tổng số ca nhiễm / ​​tử vong hiện tại của từng tiểu bang hoặc quận hạt. Bình quân đầu người được tính trên 100.000 bằng cách sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 2019. Nếu một quận không báo cáo bất kỳ trường hợp hoặc tử vong nào, quận đó sẽ không được tô đậm trong bản đồ hoặc được thêm vào bảng bên dưới.