Giải thích: Gavin Newsom có ​​cấm các trường học ở California mở cửa không?

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm để quyết định liệu Thống đốc Gavin Newsom có ​​bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ hay không. Một trong những vấn đề chính thành phần ủng hộ việc bãi nhiệm có nêu là quyết định đóng cửa các trường công lập trong đại dịch COVID-19 của Newsom, và sự cảnh giác của ông trong việc cho các trường này hoạt động trở lại vào năm 2021.
Tuy nhiên, dữ liệu y tế công cộng cho thấy việc Newsom đóng cửa các trường công lập, ra vẻ thận trọng là đúng. Cùng với sự gia tăng của biến thể COVID-19 Delta, có mở cửa lại các trường học cũng cần sự chậm rãi, cảnh giác.

Explainer: Did Gavin Newsom block California’s schools from opening?

On Sept. 14, 2021, California will hold a recall election which will determine whether or not Governor Gavin Newsom will be removed from office before his term is up. One of the key issues that supporters of the recall have cited was Newsom’s decision to keep public schools closed during the COVID-19 pandemic, and his cautiousness in reopening public schools in 2021. 
Yet public health data suggests that Newsom was rightly cautious in keeping public schools closed. And with the surge of the Delta variant of COVID-19, caution was also warranted in slowly reopening schools. 

Bài Viết Diễn Giải: Cuộc bầu cử bãi nhiệm ở California là gì?

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, tiểu bang California sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm để
quyết định xem Thống Đốc Gavin Newsom có ​​bị cách chức trước khi hết nhiệm kỳ hay không.
Tại California, điều kiện để tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm là cần 12% tổng số cử tri ký vào một bản kiến ​​nghị trong cuộc bầu cử kỳ trước, và những chữ ký này đến từ ít nhất năm quận
khác nhau. California là một trong 19 tiểu bang cho phép công dân bãi nhiệm các quan chức
công quyền của mình.
Cư dân California có thể bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử này. Các lá phiếu đã được gửi đi kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Explainer: What is the California recall election?

On Sept. 14, 2021, California will hold a recall election which will determine whether or not Governor Gavin Newsom will be removed from office before his term is up. In California, the requirements to hold a recall election is that 12% of the total number of voters from the previous election sign a petition, and these signatures must be from at least five different counties. California is one of 19 states that allows its citizens to recall its public officials. 
California residents can vote by mail in this recall election. Ballots have been mailed out as of August 16, 2021. 

Có phải Thống đốc Bang California Gavin Newson đã xử lý sai đại dịch COVID-19?

Vào Tháng tư 2021, người dân California đã kiến nghị thành công việc tổ chức bầu cử đặc biệt vào ngày 14 tháng Chín, 2021. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu Thống đốc Gavin Newsom sẽ bị thu hồi và bãi nhiệm chức vụ của mình, và có một Thống đốc khác lên thay thế.
Một trong những yếu tố liên quan là sự giận dữ của các cử tri với các biện pháp hạn chế COVID-19 của Newsom và các cố vấn. Nhưng các chủ doanh nghiệp và nhân viên y tế đều phản đối cuộc bầu cử bãi nhiệm này, cho rằng các hạn chế là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giúp công việc được tiếp tục.

Did California Governor Gavin Newsom mishandle the COVID-19 pandemic?

In April 2021, Californians successfully petitioned to hold a special election on Sept. 14, 2021. The election will determine whether Governor Gavin Newsom will be recalled and removed from office, and replaced with a new governor. 
One of the key motivating factors was voter anger over COVID-19 restrictions enacted by Newsom and his team. But business leaders and healthcare workers oppose the recall effort, saying the COVID restrictions are necessary to protect public health and keep businesses open.

1 2 3 4 5 6 33