Lyndon Johnson meets with Presidential candidate Richard Nixon at the White House, July 26, 1968.

Đảng Cộng Hòa có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Trump chống cộng vì ông thuộc về Đảng Cộng Hòa, mà nhiều người Mỹ gốc Việt coi họ là chống cộng. 
Thẩm Định: Điều này ĐÚNG MỘT NỬA. Tuy Đảng Cộng Hòa rất mạnh mẽ trong luận điệu chống cộng của họ, chính sách đối ngoại của họ có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không là điều chưa rõ ràng.

Lyndon Johnson meets with Presidential candidate Richard Nixon at the White House, July 26, 1968.

Are Republicans actually more anti-communist than Democrats?

Claim: Many Vietnamese Americans believe Trump is anti-communist because he is a member of the Republican Party, which many Vietnamese Americans perceive as being anti-communist. 
Rating: This is HALF TRUE. While the Republican Party has been very adamant in its rhetoric that it is the anti-communist party, it is not clear that the party’s foreign policies have been more anti-communist than the Democratic Party.

Biden và đảng Dân Chủ có thật sự chống người tị nạn Việt Nam vào thập niên 1970 không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Biden và Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống giúp đỡ người tị nạn Việt Nam.
Thẩm Định: Giả định này SAI. Đảng Dân Chủ đã đề nghị và thông qua các biện pháp để đón mừng và dành ngân khoản trợ cấp cho người tị nạn Việt Nam, với sự ủng hộ của Biden.

1 43 44 45 46