Có Phải Trump đã cố tình dìm sự nguy hiểm của COVID-19 xuống với công chúng?

Giả Định: Vào khoảng đầu tháng 9, ký giả kỳ cựu Bob Woodward tiết lộ là Trump đã nói với ông rằng Trump đã cố tình dìm tin tức về COVID-19 xuống với công chúng.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Đài CNN đã công bố thu âm của những cuộc nói chuyện riêng giữa Trump và Woodward, trong đó Trump nói một cách rõ ràng rằng ông muốn dìm tin coronavirus xuống.

Lyndon Johnson meets with Presidential candidate Richard Nixon at the White House, July 26, 1968.

Đảng Cộng Hòa có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không?

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Trump chống cộng vì ông thuộc về Đảng Cộng Hòa, mà nhiều người Mỹ gốc Việt coi họ là chống cộng. 
Thẩm Định: Điều này ĐÚNG MỘT NỬA. Tuy Đảng Cộng Hòa rất mạnh mẽ trong luận điệu chống cộng của họ, chính sách đối ngoại của họ có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không là điều chưa rõ ràng.

Lyndon Johnson meets with Presidential candidate Richard Nixon at the White House, July 26, 1968.

Are Republicans actually more anti-communist than Democrats?

Claim: Many Vietnamese Americans believe Trump is anti-communist because he is a member of the Republican Party, which many Vietnamese Americans perceive as being anti-communist. 
Rating: This is HALF TRUE. While the Republican Party has been very adamant in its rhetoric that it is the anti-communist party, it is not clear that the party’s foreign policies have been more anti-communist than the Democratic Party.

1 30 31 32 33