Tình trạng kinh tế của Người Mỹ gốc Việt có tốt hơn dưới thời của Trump hay không?

Giả định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng chính sách kinh tế của Trump đã giúp cộng đồng Việt.
Thẩm định: Giả định này SAI. Các thiếu sót về lãnh đạo của chính quyền Trump trong cơn đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều chính phủ tiểu bang phải gấp rút tìm vốn để hỗ trợ các tiểu thương và đảm bảo sức khỏe người dân. Hậu quả là nhiều doanh nghiệp nhỏ do người Việt làm chủ, chẳng hạn như tiệm nail và nhà hàng, đang bấp bênh ở mức có thể phải đóng cửa.

Are Vietnamese Americans really doing better economically under Trump?

Claim: Many Vietnamese-Americans believe that Trump’s economic policies have helped the Vietnamese community.
Rating: This claim is FALSE. The lack of leadership from the Trump administration during the COVID-19 pandemic has left state governments scrambling for funding to support small businesses and ensure the health and safety of their citizens. Consequently, many Vietnamese-owned small businesses, like nail salons and restaurants, are struggling to stay afloat.

1 24 25 26