Có gian lận bầu cử trong kỳ bầu cử 2020 hay không?

Giả định: Joe Biden đã được công nhận là Tổng Thống Đắc Cử của Hoa Kỳ, nhưng tổng thống Donald Trump từ chối chịu thua trong kỳ bầu cử và nói rằng chiến thắng của Biden là do gian lận bầu cử rộng rãi.
Thẩm định: Giả định này SAI. Các viên chức bầu cử ở tất cả 50 tiểu bang cũng như Cục An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã nói kỳ bầu cử 2020 là “kỳ bầu cử nà toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.” Để Trump có thể thắng trong Kỳ Bầu Cử 2020, ông cần ít nhất là 38 phiếu đại cử tri, và ít nhất là 80,000 phiếu phổ thông từ nhiều tiểu bang. Trump đã nộp 21 đơn kiện đòi hủy bỏ kết quả bầu cử tại nhiều tiểu bang, viện lý do gian lận bầu cử. Cho đến nay, 15 trong số đó đã bị tòa từ chối thụ lý do thiếu chứng cứ gian lận bầu cử.

Was there voter fraud in the 2020 Election?

Claim: Joe Biden has been named the President-Elect of the United States, but President Donald Trump has refused to concede the election, saying Biden’s win was a result of widespread voter fraud.
Rating: This claim is FALSE. Election officials in all 50 states, as well as the Department of Homeland Security, have called the 2020 Election “the most secure in American history.” In order for Trump to win the 2020 Election, he needs at least 38 electoral votes, and at least 80,000 popular votes—across multiple states. Trump has filed 21 lawsuits to overturn the election results in multiple states, citing voter fraud. So far, 15 of them have been thrown out of court for lacking evidence of voter fraud.

Tại sao kết quả bầu cử năm 2020 lại mất nhiều thời giờ đến thế?

Giả định: Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc kiểm phiếu sau Ngày Bầu Cử là một hình thức gian lận và phải dừng việc kiểm phiếu lại. Ông cũng tuyên bố mình là người chiến thắng.
Thẩm định: Giả định này SAI. Thông thường trong một cuộc bầu cử tổng thống, các lá phiếu sẽ mất nhiều ngày, hoặc nhiều tuần, để được đếm đầy đủ. Ngoài ra, mặc dù các đài tin tức trên TV có thể tuyên bố người chiến thắng vào Đêm Bầu Cử, tuyên bố của họ dựa vào tỷ lệ phần lớn phiếu bầu đã được tính. Nhưng cho Cuộc Bầu cử năm 2020, các lá phiếu sẽ mất nhiều thời gian hơn để được tính, đặc biệt là ở các tiểu bang nhiều tranh chấp như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania do họ chỉ bắt đầu đếm các phiếu bầu sớm và bầu bằng thư vào ngày 3 tháng 11. Vào ngày 7 tháng 11, Joe Biden đả được tuyên bố là người chiến thắng dự kiến ​​trong Cuộc Bầu cử năm 2020.

Why are the results of the 2020 Elections taking so long to come in?

Claim: President Donald Trump has claimed that counting ballots after Election Day is a form of fraud, and that counting should be stopped. He also declared victory.
Rating: This claim is FALSE. It is normal in a presidential election for ballots to take days, if not weeks, to be fully counted. In addition, though television networks can declare a winner on Election Night, they are doing so based on the high percentage of ballots that have been counted. But for the 2020 Election, ballots will take longer to be counted, especially in battleground states like Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, which do not start counting their early voting and mail-in ballots until November 3. On November 7, Joe Biden was declared the projected winner of the 2020 Election.

Có phải là Joe Biden và Kamala Harris theo chủ nghĩa xã hội không?

Giả định: Tổng thống Donald Trump và một số thành viên Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng cựu Phó tổng thống Joe Biden và Nghị sĩ Kamala Harris theo chủ nghĩa xã hội, và các chính sách của họ là chính sách xã hội chủ nghĩa.
Thẩm định: Giả định này SAI. Xã hội chủ nghĩa chủ trương xóa bỏ các doanh nghiệp tư nhân để nhà nước kiểm soát phương tiện sản xuất. Các hành động của Joe Biden trong nhiệm kỳ Obama cũng như các chi tiết đề xuất chính sách của ông trên tư cách ứng cử viên tổng thống không hề bao gồm việc loại bỏ doanh nghiệp tư nhân. Trái lại, các hành động và đề xuất này tập trung cân bằng vào cả việc mở rộng các chương trình công cộng như Medicaid và giáo dục cũng như cộng tác với các công ty tư nhân trong các lĩnh vực y tế và năng lượng tái tạo.

Are Joe Biden and Kamala Harris socialists?

Claim: President Donald Trump and other Republicans have claimed that former vice president Joe Biden and Senator Kamala Harris are socialists and their policies are socialist policies.
Rating: This claim is FALSE. A socialist agenda would be one that dismantles private businesses so that the government would control production. Biden’s actions during the Obama presidency, as well as his detailed policy proposals as a presidential candidate, does not show that he wants to get rid of private businesses. Instead, it shows an equal focus on expanding public programs such as Medicaid and education, while working with private companies in areas like healthcare and renewable energy.

1 2 3