Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ có Thân Trung Quốc không?

Giả Định: nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Đảng Dân Chủ thân Trung Quốc và không có kế hoạch để đương cự với Trung Quốc.
Thẩm Định: Giả định này SAI. Phân tích cương lĩnh của Đảng Dân Chủ cho thấy họ chuẩn bị chống Trung Quốc trên nhiều lãnh vực. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ nhắc đến Trung Quốc nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác.

Is the Democrats’ platform actually pro-China?

Claim: Many Vietnamese Americans believe that Democrats are pro-China and have no plans to take on China.
Rating: This claim is FALSE. A review of the 2020 Democratic Party platform revealed that Democrats intend to counter China in multiple areas. Their platform mentioned China more than any other country. In comparison, the Republicans did not publish a platform for the 2020 election.