Bài viết diễn giải: Lý thuyết Chủng tộc Phê phán CRT là gì?

Trên khắp đất nước, 42 tiểu bang đã đề xuất các dự luật hoặc thực hiện các biện pháp tương tự để cấm việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc phê phán (CRT – Critical Race Theory) trong các lớp học.
Tuy nhiên, lý thuyết chủng tộc phê phán thực sự không được giảng dạy trong các trường K-12. Vậy tại sao đảng Cộng hòa lại tập trung vào nó?

Đảng Cộng hòa có muốn cấm phá thai trên toàn quốc không?

Giả định: Các đảng viên Dân chủ tuyên bố rằng đảng Cộng hòa muốn thông qua luật cấm phá thai trên toàn quốc. Thực hiện phá thai ở Hoa Kỳ sau đó sẽ là bất hợp pháp.
Thẩm định: Tuyên bố này là NỬA ĐÚNG. Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa nói họ không muốn có lệnh cấm phá thai hoàn toàn và muốn quyết định này được đưa ra ở cấp tiểu bang. Cùng lúc đó, các đảng viên Cộng hòa đáng chú ý (chẳng hạn như cựu Phó Tổng thống Mike Pence) đã nói họ ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Hiện không phải ai trong đảng Cộng hoà cũng nhất trí với lệnh cấm hoàn toàn. Nếu điều đó thay đổi, Việt Kiểm Tin sẽ cập nhật thông tin cho phù hợp.

Do Republicans want to ban abortion nationally? 

Claim: Democrats have been claiming that Republicans want to pass a law banning abortions nationally, making it illegal to obtain one in the U.S. 
Rating: This claim is HALF TRUE. A number of Republican politicians have said that they do not want a total abortion ban but instead, want that decision to be made at the state level. At the same time, notable Republicans (such as former Vice President Mike Pence) have said they support a national abortion ban. Banning abortion nationally is not currently a unanimous position in the Republican party. If that changes, Viet Fact Check will update our rating accordingly.

Bài viết diễn giải: Điều gì giờ sẽ xảy ra khi án lệ Roe v. Wade bị lật đổ?

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã lật đổ án lệ Roe v. Wade, một vụ án đã hợp pháp hóa việc phá thai ở Mỹ. Việc Roe v. Wade bị lật ngược có nghĩa là từng tiểu bang có quyền thông qua luật lệ để hợp pháp hóa hoặc ngăn cấm việc phá thai. Hiện nay, việc phá thai bị cấm (hoặc sẽ bị cấm) ở 13 bang. Ngoài ra, 3 bang có luật cấm phá thai sau khi thai được sáu tuần và 3 bang có luật cấm phá thai sau khi thai được 15 đến 18 tuần. Tình trạng tiếp cận phá thai tại 10 tiểu bang khác hiện chưa rõ. Tại 21 tiểu bang còn lại, việc phá thai được xem là hợp pháp.

Explainer: What will happen now that Roe v. Wade has been overturned? 

On June 24, 2022, the United States Supreme Court overturned Roe v. Wade, the court case that legalized abortion in America. Roe v. Wade being overturned means that it is up to individual states to pass laws to make abortion legal or to ban abortion. Currently, abortion is banned (or will be banned) in 13 states. In addition, 3 states have laws banning abortion after six weeks of pregnancy and 3 states have laws banning abortion after 15 to 18 weeks of pregnancy. The status of abortion access is uncertain in 10 states. Abortion is legal in 21 states.

1 4 5 6 7 8 37