Lệnh cấm phá thai ở Texas có hình sự hóa các ca sảy thai không?

Giả định: Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ tin rằng lệnh cấm phá thai của Texas, một trong những lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt nhất đất nước, cũng hình sự hóa các ca sảy thai.
Thẩm định: Tuyên bố này là PHẦN LỚN THẬT. Mặc dù luật pháp Texas cũng cho phép phá thai để cứu sống thai phụ, nhưng nhiều nhà thuốc và bác sĩ do dự về việc điều trị sảy thai, vì họ lo lắng việc bị buộc tội. Đó là bởi vì các loại thuốc được sử dụng để điều trị sảy thai và thai ngoài tử cung cũng có thể được sử dụng để phá thai.

Does the Texas abortion ban criminalize miscarriages?

Claim: Many Democrats believe that the Texas abortion ban, which is one of the strictest abortion bans in the country, also criminalizes miscarriages.
Rating: This claim is MOSTLY TRUE. Though the Texas law also allows for abortion to save the life of the mother, many pharmacies and doctors are hesitant about treating miscarriages, because they are concerned about being charged with a crime. That is because the same drugs used to treat miscarriages and ectopic pregnancies are also used for abortions.

Bài viết diễn giải: Lý thuyết Chủng tộc Phê phán CRT là gì?

Trên khắp đất nước, 42 tiểu bang đã đề xuất các dự luật hoặc thực hiện các biện pháp tương tự để cấm việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc phê phán (CRT – Critical Race Theory) trong các lớp học.
Tuy nhiên, lý thuyết chủng tộc phê phán thực sự không được giảng dạy trong các trường K-12. Vậy tại sao đảng Cộng hòa lại tập trung vào nó?

Đảng Cộng hòa có muốn cấm phá thai trên toàn quốc không?

Giả định: Các đảng viên Dân chủ tuyên bố rằng đảng Cộng hòa muốn thông qua luật cấm phá thai trên toàn quốc. Thực hiện phá thai ở Hoa Kỳ sau đó sẽ là bất hợp pháp.
Thẩm định: Tuyên bố này là NỬA ĐÚNG. Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa nói họ không muốn có lệnh cấm phá thai hoàn toàn và muốn quyết định này được đưa ra ở cấp tiểu bang. Cùng lúc đó, các đảng viên Cộng hòa đáng chú ý (chẳng hạn như cựu Phó Tổng thống Mike Pence) đã nói họ ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Hiện không phải ai trong đảng Cộng hoà cũng nhất trí với lệnh cấm hoàn toàn. Nếu điều đó thay đổi, Việt Kiểm Tin sẽ cập nhật thông tin cho phù hợp.

Do Republicans want to ban abortion nationally? 

Claim: Democrats have been claiming that Republicans want to pass a law banning abortions nationally, making it illegal to obtain one in the U.S. 
Rating: This claim is HALF TRUE. A number of Republican politicians have said that they do not want a total abortion ban but instead, want that decision to be made at the state level. At the same time, notable Republicans (such as former Vice President Mike Pence) have said they support a national abortion ban. Banning abortion nationally is not currently a unanimous position in the Republican party. If that changes, Viet Fact Check will update our rating accordingly.

1 2 3 4 5 34