Joe Biden và Đảng Dân chủ có chống đợt tỵ nạn của người Việt vào thập niên 80?

(English)

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt cho rằng PTT Biden và đảng Dân Chủ chống việc định cư của người tỵ nạn Việt tại Hoa kỳ.

Thẩm Định: Tin đồn này hoàn toàn SAI. Trên 80% các dân biểu Dân Chủ tại Quốc Hội kể cả Joe Biden đã thông qua luật cho phép đợt tỵ nạn thứ nhì của người Việt được định cư tại Hoa kỳ vào thập niên 80. Nói rõ hơn, đảng Dân chủ đã đưa một dự luật lên lưỡng viện cho phép người Việt tỵ nạn tại Hoa kỳ. TT lúc đó thuộc Dân Chủ đã ký thành luật. Trái lại, phe Cộng Hòa chỉ được sự ủng hộ của 70% thành viên. Đa số chống dự luật này thuộc phe Cộng Hòa.


Sau chiến tranh VN, hàng trăm ngàn người Việt và Cao Mên đã rời quê hương để tránh sự khủng bố chính trị và nguy hiểm cho tính mạng. Đợt tỵ nạn thứ nhì của người Việt đến Hoa kỳ vào cuối thập niên 70 và 80 cùng các thuyền nhân.

Giũa 1975 và 1979, khoảng 300,000 tỵ nạn Việt định cư tại Hoa kỳ nhờ quyết định của TT, vì luật định lúc đó chỉ cho phép 17,400 người vào Hoa kỳ. Vì luật di dân 1979 không cho phép giải quyết vấn đề tỵ nạn, chính quyền Dân chủ của TT Jimmy Carter và các thành viên Quốc Hội đã tìm cách thay thế luật này và đặt một chính sách rõ ràng và năng động về tỵ nạn và định cư. Việc này dẫn đến Luật Tỵ Nạn 1980 (Refugee Act 1980)       

Luật Tỵ Nạn 1980 Là Gì?

Nhờ TT Dân Chủ Jimmy Carter ký, Luật Tỵ Nạn 1980 nới rộng định nghĩa của “tỵ nạn”, cho phép nâng số tỵ nạn tối đa từ 17,400 lên 50,000. Luật cho phép  tái xét và đánh giá lại số người tỵ nạn để có thể giải quyết các trường hợp khẩn cấp, quy trình thủ tục giải quyết tỵ nạn, gắn liền sự bảo vệ của Hoa kỳ dưới các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc. Luật Tỵ Nạn 1980 cũng đã  tài trợ Ban Định Cư (Office of Refugee Resettlement)trợ giúp tiền lẫn cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho tất cả dân tỵ nạn trong những năm đầu tại Hoa kỳ.      

Ai Chống Và Ai Ủng Hộ Luật Này?

Trước khi TT Jimmy Carter ký thành luật, dự luật Tỵ Nạn 1980 phải thông qua Quốc Hội. Chúng tôi đã tra xét lại các dữ liệu của Quốc Hội để biết ai đã ủng hộ hoặc chống. dự luật này.

Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy, Dân chủ, đứng ra chủ trì S. 643 cho dự luật Tỵ Nạn 1980. Mười bốn thượng nghị sĩ khác (11 Dân Chủ và 3 Cộng Hòa) cũng ủng hộ, đưa đến sự tán thành của cả hai đảng. Dự luật này được Thượng Viện thông qua với số phiếu 85-0 với 15 thượng nghị sĩ vắng mặt đã không bầu. Hồ sơ thượng viện cho thấy là Joe Biden, cùng với đa số thượng nghị sĩ, đã ủng hộ luật định cư tỵ nạn. Để so sánh, 88% phiá Dân Chủ và 80% phía Cộng hòa đã ủng hộ dự luật.

Tại Hạ Viện, hai dân biểu Dân chủ đưa ra dự luật song song HR 2816.  Đó là Peter Rodino và Elizabeth Holtzman (NY-16). Trái với thượng viện, hạ viện đã không đồng nhất, với số phiếu là 328-47, 58 người không bầu.

Tính theo đảng, thì 80% hạ nghị sĩ Dân Chù và 68% Cộng Hòa ủng hộ dư luật về tỵ nạn. Trong số 47 phiếu chống, đa số là Cộng Hòa. 32 hạ nghị sĩ Cộng Hòa chống lại dự luật Tỵ Nạn 1980, hay 20%, so với chỉ 5% phía Dân Chủ.

Nói tóm lại, hồ sơ chính thức của Quốc Hội đã phủ nhận tin đồn nhảm là Dân Chủ chống tỵ nạn, trong khi sự thật cho thấy những người chống chính là Cộng Hòa.

Sự thật là đa số Quốc Hội đã ủng hộ Luật Tỵ Nạn 1980. Thế nhưng, số tỷ lệ ủng hộ phía Dân Chủ vượt cao hẳn phía Cộng Hoà. Nói rõ hơn, 80% Dân Chủ ủng hộ, trong khi chỉ có 70% Cộng Hòa ủng hộ mà thôi. Hơn nữa, những người chống đa số là Cộng Hoà, không phải Dân Chủ, như nhiều người đã hiểu một cách sai lầm.