Washington DC - A Veteran looks for a name at Vietnam Veterans Memorial Wall at sunrise

Có Phải Trump Đã Từng Trốn Lính?

Giả Định: Trump trốn nghĩa vụ quân sự trong thời Chiến tranh Việt Nam.
Thẩm Định: Giả định này ĐÚNG. Trump chưa bao giờ từng phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam hay trong quân đội. Trong hơn một thập niên của Chiến tranh Việt Nam, Trump đã thành công xin hoãn dịch năm lần, kể cả bị cáo buộc đã nói dối về tình trạng sức khỏe để trốn lính ở cao điểm của cuộc chiến vào năm 1968.

Washington DC - A Veteran looks for a name at Vietnam Veterans Memorial Wall at sunrise

Did Trump dodge the Vietnam War draft?

Claim: Trump avoided military service during the Vietnam War.
Rating: This claim is TRUE. Trump never served in the Vietnam War or in the military. For over a decade during the Vietnam War, Trump sought and received five deferments, including allegedly lying about a medical condition to avoid the draft during the height of the war in 1968.