Tiểu bang California có gửi phiếu bầu bằng thư cho dân nhập cư không giấy tờ hay không?

(English)

Giả định: Trump nói tiểu bang California gian lận bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu bằng thư cho tất cả mọi người sống tại California, cho dù họ có quốc tịch hay không.

Thẩm định: Giả định này SAI. Chỉ có người có quốc tịch và đã đăng ký bầu cử mới nhận được phiếu bầu bằng thư tại California.

Vào ngày 26 tháng 5, 2020, Tổng thống Trump tweet một điều sai sự thật: “Sẽ KHÔNG BAO GIỜ gửi Phiếu Bầu Bằng Thư là điều gì khác ngoài việc gian dối… Thống Đốc California đang gửi Phiếu cho hàng triệu người; mọi cư dân tiểu bang, bất kể họ là ai hay đến đây bằng cách nào, sẽ nhận được lá phiếu.”

Sau khi truy xét lời tuyên bố này, chúng tôi phát hiện rằng điều này sai vì các chứng cớ mâu thuẫn. Tất cả mọi tiểu bang, kể cả California, phải tuân theo luật liên bang hiện hành, chỉ cho phép những ai có quốc tịch Hoa Kỳ được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Phải là công dân Hoa Kỳ mới được phép ghi tên đi bầu. Vì Tổng thống đã nêu đích danh California, chúng tôi phải chỉ ra rằng tại California chỉ những công dân Mỹ đang sinh sống tại đây mới được quyền bỏ phiếu — như đã ghi trên trang mạng chính thức của Tiểu bang. California chỉ gửi phiếu bầu bằng thư cho những cử tri đã ghi tên và còn hiệu lực theo Sắc lệnh Hành pháp N-64-20 của Thống Đốc Gavin Newsom

Kết luận: Tweet của Trump về gian lận bầu cử tri California là sai. Như đã từng làm nhiều lần, Trump đang muốn gieo hoài nghi về tính hợp pháp của phiếu bầu bằng thư và thủ tục gửi phiếu bầu cho cử tri, nhất là là tại tiểu bang California. Bất kể bạn sống ở tiểu bang nào, bầu cử bằng phiếu rất an toàn. Nên nhanh chóng xin một phiếu bầu bằng thư nếu bạn chưa làm việc này hoặc trong trường hợp tiểu bang không tự động gửi. Hãy điền vào phiếu với các lựa chọn của bạn và gửi phiếu đi càng sớm càng tốt để biết chắc rằng lá phiếu của mình được công nhận. Xin nhấn vào đây để tìm hiểu thông tin bầu cử của tiểu bang mình