Đảng Cộng Hòa có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không?

(English)

Giả Định: Nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Trump chống cộng vì ông thuộc về Đảng Cộng Hòa, mà nhiều người Mỹ gốc Việt coi họ là chống cộng. 

Thẩm Định: Điều này ĐÚNG MỘT NỬA. Tuy Đảng Cộng Hòa rất mạnh mẽ trong luận điệu chống cộng của họ, chính sách đối ngoại của họ có chống cộng hơn Đảng Dân Chủ không là điều chưa rõ ràng.


Sau đây là các quyết định đáng chú ý của lãnh đạo của hai đảng:

Kết Luận: Lịch sử đã từng có nhiều trường hợp khi các tổng thống của cả hai đảng có biện pháp chống cộng. Tuy nhiên, niềm tin rằng chỉ có Đảng Cộng Hòa chống cộng là sai và che lấp nhiều cống hiến quan trọng của phía Dân Chủ về đối ngoại và phản ứng quân sự chống lại sự đe dọa của Cộng sản.